Reklamační řád WOWDOG

Tento reklamační řád je vypracován v souladu se. zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a vztahuje se na zboží zakoupené spotřebitelem (dále jen „kupujícím“) prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.wowdog.cz (dále jen „internetový obchod“).
Internetový obchod je provozován společností byNET group one, s.r.o., IČ:04260104, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha (dále jen „prodávající„)

1. Záruční list

K zakoupenému zboží obdrží kupující fakturu. Není-li kromě faktury kupujícímu vydán také záruční list, slouží faktura zároveň jako záruční list.

2. Souhlas s reklamačním řádem

Kupující potvrdí převzetí zboží dopravci podpisem dodacího listu.

3. Záruka na zboží

Záruční doba je 24 měsíců, a začíná plynout od převzetí zboží, není-li na faktuře uvedeno jinak.

4. Povinnost při převzetí zboží

Kupující je povinen řádně prohlédnout zboží okamžitě při jeho převzetí. Zjistí-li kupující, že je obal zboží poškozený, je kupující povinen s dopravcem sepsat protokol o škodě. Kupující je povinen reklamovat vady zboží neprodleně po jejich zjištění.

5. Postup reklamace

V případě zjištění vady zboží postupuje kupující následovně:

 • zašle email na: [email protected],
 • v emailu popíše závadu, přiloží nákupní doklad (nebo jeho scan/kopii), protokol o škodě (pokud byl vyhotoven), zpětnou adresu, případně i s číslo bankovního účtu pro případ vrácení peněz. K emailu ideálně přidejte fotodokumentaci vady,
 • po obdržení, nejpozději do 48 hodin Vám bude zaslána adresa pro zaslání zboží a číslem přirazené reklamace. V emailu bude uveden datum přijetí reklamace, její obsah, a především požadovaný způsob vyřízení ze strany kupujícího,
 • zboží bezpečně zabalit,
 • na krabici napište adresu pro doručení a pod uveďte číslo reklamace,
 • reklamované zboží neprodleně, po dohodě s prodávajícím, kupující na své náklady a pojištěné v odpovídající hodnotě zašle prodávajícímu na adresu dohodnutou v emailové korespondenci. Reklamace se má za včasnou, obdržel-li prodávající do své mailové schránky e-mail kupujícího před uplynutím záruční lhůty,
 • předejte zboží přepravní společnosti a odešlete.

6. Práva kupujícího při reklamaci

Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku,
 • je věc v odpovídajícím množství,
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Prodávající a kupující se dohodli na tom, že reklamace může být uznána za oprávněnou pouze při kumulativním splnění těchto podmínek:
 • kupující předložil fakturu, případně protokol o škodě,
 • kupujícím byla dostatečně jasně a srozumitelně specifikována konkrétní vada,
 • zboží bylo užíváno v souladu s příslušnou dokumentací ke zboží a technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
 • zboží bylo využíváno k účelu zcela běžně určenému pro podobné zboží,
 • zboží nebylo užíváno v podmínkách, které svou povahou použití zboží zjevně vylučují (viz například popis na stránce prodávajícího,
 • vada nebyla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy či poškozením vyvolaným nevhodným užíváním zboží kupujícím.
Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Má-li zboží vadu, která není podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo volby mezi:
a) dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) opravou věci,
c) přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující musí sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady (viz výše). Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Pokud si zvolí kupující odstranění vady a tuto prodávající v přiměřené lhůtě neodstraní či oznámí-li kupující, že vadu neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

7. Povinnosti prodávajícího v souvislosti s reklamací

Prodávající je povinen kupujícímu vydat potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, specifikace reklamovaného zboží, co je obsahem reklamace, identifikace kupujícího a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje (viz. možnosti pod bodem 6. Práva kupujícího výše).

Prodávající je dále povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší (§ 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb.).

8. Řešení sporů

V případě, že dojde mezi kupujícím a prodávajícím k vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

E-mail: [email protected]
WEB: www.adr.coi.cz

Zákazník (spotřebitel) může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Pro více informací o právu kupujícího na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, včetně informací o obsahu návrhu, lhůtach a nákladech, navštivte internetovou stránku ČOI.

9. Závěrečná ustanovení

Při nesplnění reklamačních podmínek nebo nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nebude reklamace uznána. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

Tento reklamační řád je účinný od 1.6.2023