Podmínky používání webových stránek

I. Obecná ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu na adrese www.wowdog.cz (dále jen "webová stránky") je společnost byNET group one, s.r.o., IČ:04260104, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha (dále jen „provozovatel“).

Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „autorský zákon“), oprávněn vykonávat majetková práva k webové stránce. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu těchto webových stránek, a to včetně, nikoliv ovšem výlučně k textu, technických náčrtů a grafice, jejich designu, logu, jako i k veškerých vyobrazení na webových stránkách, včetně textu a fotografií získaných na základě ujednání s třetí stranou oprávněnou k jejich užívání.

Webová stránka je bezplatně veřejně přístupná, přičemž se její užívání řídí těmito podmínkami používání stránek:

II. Způsob používání

Návštěvník této webové stránky (dále jen „uživatel“ nebo "návštěvník") se zavazuje, že se při používání webové stránky bude vždy řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami používání. Uživatel se vstupem na webové stránky zavazuje, že nebude poškozovat dobré jméno provozovatele, ani činit kroky, které by k poškození jména provozovatele nebo jeho webových stránek směřovaly.
Uživatel se zejména zavazuje, že nebude:
a) zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu webových stránek nebo je jinak zneužívat;
b) pokoušet se získat přístup k těm částem webových stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;
c) využívat webové stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv, reklamu třetích subjektů, řetězových zpráv a zasílat na webové stránky vědomě zprávy obsahující viry, falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele, či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů;
d) na webové stránky umisťovat jakékoliv programy nebo odkazy k jejich stažení;
e) šířit na webových stránkách zprávy, pornografický nebo erotický materiál či materiály porušující právní předpisy České republiky;
f) používat vulgarismy nebo se dopouštět společensky nevhodných poznámek na adresu třetích osob, etnických nebo náboženských skupín.

III. Omezení odpovědnosti provozovatele

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto webových stránkách. Jednotlivé časové verze těchto podmínek jsou archivovány, podobně jako jednotlivé časové verze dokumentů, jenž obecně upravují vztah mezi provozovatelem, coby prodávajícím a návštěvníkem v postavení kupujícího/spotřebitele.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za odkazy na jiné stránky třetích osob, reklamu, jakoukoliv jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím webových stránek.
Provozovatel prohlašuje, že obsah webových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto webových stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.6.2023


Informace o ochraně osobních údajů společností byNET group one, s.r.o.

V následujícím textu bychom vás rádi informovali o zpracování osobních údajů, které provádí společnost byNET group one, s.r.o., IČ:04260104, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1. Pečlivě si přečtěte naše informace o ochraně osobních údajů. Máte-li jakékoliv dotazy nebo připomínky k těmto informacím o ochraně údajů, můžete je kdykoli zaslat na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 2.

1. Přehled

Následující informace o ochraně osobních údajů vás informují o druhu a rozsahu zpracování tzv. osobních údajů společností byNET group one, s.r.o.. Osobní údaje jsou informace, které vám lze přímo či nepřímo přiřadit nebo které jsou vám přiřaditelné. Zpracování dat společností byNET group one, s.r.o. lze v zásadě rozdělit do tří (3) kategorií:

 • Pro účely plnění smluv budou zpracovávány všechny údaje potřebné pro plnění smluv se společností byNET group one, s.r.o.. Pokud se na zpracování smlouvy podílejí také externí poskytovatelé služeb, např. logistické společnosti nebo poskytovatelé platebních služeb, budou jim vaše osobní údaje předány v nezbytném rozsahu.
 • Kromě plnění smluv zpracováváme osobní údaje, které jsme od vás získali, také za účelem občasného informování o nových nabídkách a akcích, vyřizování dotazů/ stížností.
 • Při přístupu na webové stránky společnosti byNET group one, s.r.o., www.wowdog.cz dochází k výměně různých informací mezi vaším koncovým zařízením a naším serverem. To může zahrnovat i osobní údaje.
V souladu s ustanoveními GDPR máte různá práva, která můžete vůči nám uplatnit. Mezi ně patří mimo jiné právo vznést námitku proti zpracování vybraných osobních údajů, zejména proti zpracování osobních údajů pro reklamní účely.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich informací o ochraně osobních údajů, můžete se kdykoli obrátit na našeho firemního pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje najdete níže.

2. Jméno a kontaktní údaje správce údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

Tyto informace o ochraně údajů se vztahují na zpracování údajů společností byNET group one, s.r.o., IČ:04260104, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 ("správce"), pokud jde o webové stránky. Kontakt [email protected] ("pověřěnec“).

3. Účely zpracování osobních údajů, právní základy a oprávněné zájmy společnosti byNET group one, s.r.o. nebo třetí strany a kategorie příjemců.

3.1 Přístup na naše webové stránky

Při přístupu na naše webové stránky prohlížeč používaný na vašem koncovém zařízení automaticky odesílá informace na server našich webových stránek a dočasně je ukládá do tzv. log souboru. Na to nemáme žádný vliv.

Následující informace jsou získávány bez vašeho zásahu a ukládány až do automatického vymazání:

 • IP adresa zařízení přistupujícího na naše webové stránky,
 • datum a čas přístupu,
 • název a URL adresu načteného souboru,
 • webovou stránku, ze které byl proveden přístup (URL adresa),
 • prohlížeč, který používáte, a případně operační systém zařízení přistupujícího na naše webové stránky a název vašeho poskytovatele připojení.

Právním základem pro zpracování IP adresy je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z níže uvedených účelů získávání osobních údajů. Na tomto místě bychom rádi upozornili, že ze získaných osobních údajů nemůžeme vyvozovat žádné přímé závěry o vaší identitě a ani tak činit nebudeme. IP adresu vašeho koncového zařízení a další výše uvedené údaje používáme k následujícím účelům:

 • zajištění hladkého navázání spojení,
 • zajištění pohodlného používání našich webových stránek,
 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.
Údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který byly uloženy, a poté jsou automaticky vymazány. Dále na našich webových stránkách používáme tzv. cookies. Přesné postupy a způsob použití vašich údajů pro tento účel jsou podrobněji vysvětleny níže v části 3.4.

3.2 Uzavření, plnění nebo ukončení smlouvy

Předmětem činnosti společnosti byNET group one, s.r.o. je dálkový prodej zboží pro čtyřnohé parťáky. V této souvislosti zpracováváme údaje potřebné pro uzavření, plnění nebo ukončení smlouvy s vámi.
To zahrnuje:

 • Jméno, příjmení
 • Fakturační a dodací adresu
 • E-mailovou adresu
 • Fakturační a platební údaje
 • Případně telefonní číslo
Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. údaje nám poskytujete na základě smluvního vztahu mezi vámi a námi. Pokud vaše kontaktní údaje nepoužíváme k reklamním účelům (viz bod 3.3. níže), uchováváme údaje shromážděné pro zpracování smlouvy až do uplynutí zákonných nebo případných smluvních práv z vadného plnění a ze záruky. Po uplynutí této doby uchováváme informace o smluvním vztahu vyžadované obchodněprávními a daňovými předpisy po dobu stanovenou zákonem. Po tuto dobu (pravidelně deset let od uzavření smlouvy) se údaje zpracovávají znovu pouze v případě kontroly ze strany daňových orgánů.

Pro realizaci kupní smlouvy je nutné také následující zpracování údajů: Pokud jste zvolili jiný způsob platby než platbu předem nebo na fakturu, předáme potřebné platební údaje námi pověřenému poskytovateli platebních služeb. Údaje o vaší doručovací adrese předáváme námi pověřeným logistickým společnostem za účelem plnění kupní smlouvy.

3.3 Zpracování údajů pro reklamní účely

Následující prohlášení se týkají zpracování osobních údajů pro reklamní účely. Podle GDPR je takové zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) v zásadě možné a představuje oprávněný zájem. Doba uchovávání údajů pro reklamní účely se neřídí žádnými rigidními zásadami, ale řídí se dle toho, zda je uchovávání údajů nezbytné pro reklamní činnost. Informace o tom, jak postupovat v případě vaší námitky, naleznete v oddíle 3.3.2.

3.3.1 Reklamní účely společnosti byNET group one, s.r.o. a třetích stran

Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, vedeme vás jako stávajícího zákazníka. V tomto případě zpracováváme vaše poštovní kontaktní údaje i mimo existenci konkrétního souhlasu, abychom vám tímto způsobem mohli zasílat informace o nových produktech a službách. Vaši e-mailovou adresu, pokud jsme ji od vás obdrželi a pokud jste s tím souhlasili, budeme zpracovávat za účelem zasílání informací o našich vlastních podobných produktech.

3.3.2 Právo vznést námitku

Proti zpracování údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoli bezplatně vznést námitku, a to pro příslušný komunikační kanál zvlášť a s účinností do budoucna. Pro tento účel postačí zaslat e-mail nebo dopis na kontaktní údaje uvedené v bodě 2. Pokud vznesete námitku, bude příslušná kontaktní adresa zablokována pro další zpracování údajů pro reklamní účely. Rádi bychom upozornili, že ve výjimečných případech mohou být reklamní materiály dočasně zasílány i po obdržení vaší námitky. Důvodem je technicky nutná doba na přípravu inzerátů a neznamená to, že vaší námitce nevyhovíme. Děkujeme vám za pochopení v tomto ohledu.

3.4 Online prezentace a optimalizace webových stránek


Soubory cookie - Obecné informace

Na našich webových stránkách používáme tzv. cookies, které jsou technicky nezbytné pro provoz těchto stránek. Soubory cookie jsou malé soubory, které automaticky vytváří váš prohlížeč a ukládají se do vašeho koncového zařízení (notebooku, tabletu, chytrého telefonu apod.), když navštívíte naše stránky. Soubory cookie nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení a neobsahují žádné viry, trojské koně ani jiný škodlivý software. V souboru cookie jsou uloženy informace týkající se konkrétního použitého koncového zařízení. To však neznamená, že bychom získali přímou informaci o vaší identitě.

Ukládání informací do koncových zařízení (stolní počítače, mobilní telefony, tablety atd.) - např. prostřednictvím souborů cookie - je podle právních předpisů obecně povoleno pouze s vaším předchozím souhlasem. Souhlas však není nutný, pokud je takové ukládání/vyvolávání nezbytné pro fungování webových stránek. Nutnost je dána například s ohledem na zajištění bezpečnosti systému.

Pokud jde o zpracování údajů, které je nezbytné pro provoz webových stránek, nemáte právo vznést námitku.

Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Svůj prohlížeč však můžete nastavit tak, aby se do vašeho počítače neukládaly žádné soubory cookie nebo aby se před vytvořením nového souboru cookie vždy zobrazilo upozornění. Úplná deaktivace souborů cookie však může znamenat, že nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.

Jak spravovat (včetně zakázání) soubory cookie v hlavních prohlížečích se dozvíte na níže uvedených odkazech:

4. Vaše práva


4.1 Přehled


Kromě práva na odvolání souhlasu, který jste nám udělili, máte při splnění příslušných zákonných podmínek následující další práva:

 • Právo na přístup k vašim osobním údajům, které uchováváme v souladu s článkem 15 GDPR; zejména můžete získat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým vaše údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době uchovávání, původu vašich údajů, pokud nebyly získány přímo od vás.
 • Právo na opravu nepřesných údajů nebo doplnění správných údajů v souladu s článkem 16 GDPR.
 • Právo na výmaz vašich údajů uložených u nás v souladu s článkem 17 GDPR, pokud není třeba dodržovat zákonné nebo smluvní lhůty pro uchovávání nebo jiné zákonné povinnosti či práva na další uchovávání.
 • Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů v souladu s článkem 18 GDPR, pokud popíráte přesnost údajů, zpracování je protiprávní, ale vznesete námitku proti jejich výmazu; správce již údaje nepotřebuje, ale vy je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 GDPR.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů podle článku 20 GDPR, tj. právo na přenos vybraných údajů, které o vás uchováváme, v běžném, strojově čitelném formátu nebo právo požádat o jejich přenos k jinému správci.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo na ústředí naší společnosti.


4.2 Právo na námitku

Za podmínek čl. 21 odst. 1 GDPR lze vznést námitku proti zpracování údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu údajů.
Výše uvedené obecné právo vznést námitku se vztahuje na všechny účely zpracování popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Na rozdíl od zvláštního práva vznést námitku proti zpracování údajů pro marketingové účely (viz bod 3.3.2 výše) jsme podle GDPR povinni této obecné námitce vyhovět pouze tehdy, pokud nám k tomu poskytnete závažné důvody (např. možné ohrožení života nebo zdraví). Kromě toho máte možnost obrátit se na dozorový úřad nebo příslušný orgán, pokud máte důvod ke stížnosti.

5. Zabezpečení dat

Veškeré údaje, které osobně přenášíte, včetně platebních údajů, jsou přenášeny pomocí obecně uznávaného a bezpečného standardu SSL (Secure Socket Layer). SSL je bezpečný a osvědčený standard, který se používá například i pro online bankovnictví. Zabezpečené připojení SSL poznáte podle písmene s připojeného k http (tj. https://...) v adresním řádku prohlížeče nebo podle symbolu zámku ve spodní části prohlížeče. K ochraně vašich osobních údajů uložených u nás před manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou a před neoprávněným přístupem třetích stran používáme také vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření a snažíme se neustále zlepšovat naše bezpečnostní opatření v souladu s technologickým vývojem.

6. Změny informací o ochraně údajů

Tyto informace o ochraně údajů může ovlivnit také vývoj technologií, právní požadavky nebo změněné procesy. Proto si vyhrazujeme právo tyto informace o ochraně osobních údajů kdykoli změnit s platností do budoucna. Aktuální verzi informací o ochraně osobních údajů naleznete na těchto webových stránkách. Doporučujeme vám pravidelně navštěvovat tuto část našeho internetového obchodu a informovat se o platných ustanoveních.

Tyto informace jsou platné od 1.6.2023