Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a sdělení před uzavřením smlouvy

E-shop www.wowdog.cz (dále jen „webová stránka“) je internetový obchod zaměřený na výrobu a prodej zvířecích designových produktů a je provozován společností byNET group one, s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha (dále jen „prodávající“).
Prodávající tímto poskytuje zákazníkům následující:

Sdělení před uzavřením Smlouvy

Prodávající sděluje zákazníkovi v postavení spotřebitele (dále také jen zkráceně „zákazník“) před uzavřením kupní smlouvy ohledně zvířecích designových produktů (dále jen „Smlouvy“ nebo „Smlouva“), že:

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora zákazníka);
 • prodávající může požadovat úhradu kupní ceny nebo zálohy před převzetím zboží (podrobně viz Čl. 6 – Platba);
 • prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění nebo smlouvy na dobu neurčitou;
 • ceny zboží nabízeného prodávajícím jsou na webové stránce a reklamních materiálech uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených právními předpisy, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky (viz Čl. 4 – Cena, přepravné a Čl. 6 - Platba).

Zákazník v postavení spotřebitele nemá právo od Smlouvy odstoupit

 • (i) pokud bylo zboží dodáno v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co byl tento obal spotřebitel porušil;
 • (ii) nebo dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.

Ve všech dalších případech má zákazník v postavení spotřebitele právo bez udání důvodů od Smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů.
Tato lhůta začíná plynout od ode dne:
 • kdy došlo k převzetí zboží zákazníkem v postavení spotřebitele nebo jím pověřenou třetí osobou, která není dopravcem, pokud bylo objednáno zboží či několik druhů zboží v jedné objednávce a zboží bylo dodáno najednou;
 • kdy došlo k převzetí poslední dodávky zboží zákazníkem v postavení spotřebitele nebo jím pověřenou třetí osobou, která není dopravcem, pokud by v jedné objednávce objednáno několik druhů zboží a toto zboží bylo dodáno odděleně;
 • kdy došlo k převzetí poslední části dodávky nebo posledního zboží zákazníkem v postavení spotřebitele nebo jím pověřenou třetí osobou, která není dopravcem, pokud jste objednali zboží, které bude dodáno v několika zásilkách či částech.

V případě, že se Zákazník v postavení spotřebitele rozhodne odstoupit od Smlouvy, musí jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) o odstoupení informovat prodávajícího, a to jedním z následujících způsobů:
 • poštou písemně na adresu pro doručování v ČR: byNET group one, s.r.o. Wagnerovo nám. 1541, 266 01 Beroun
 • e-mail: [email protected]

K tomuto účelu můžete použít buď přiložený vzor formuláře o odstoupení od Smlouvy nebo jiné prohlášení, které jednoznačně vyjadřuje vůli odstoupit (např. vzor odstoupení ze stránky České obchodní inspekce ).
Lhůta 14 dnů je zachována, pokud poslední den lhůty zašle zákazník v postavení spotřebitele prohlášení o odstoupení od Smlouvy.

Pokud jako zákazník v postavení spotřebitele odstoupíte od Smlouvy:

 • ponesete náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o Smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 • jste povinni nám zboží nejpozději do 14 dnů od dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od Smlouvy, na Vaše náklady zaslat či předat na adresu: byNET group one, s.r.o., Wagnerovo náměstí 1541, 266 02 Beroun. Lhůta je zachována, zašlete-li zboží před uplynutím této lhůty. Za případné snížení hodnoty zboží odpovídáte pouze tehdy, došlo-li ke snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání zboží jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčnosti zboží;
 • jsme povinni Vám vrátit všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu zboží k Vám (s výjimkou dodatečných nákladů, které vznikly tím, že jste zvolili jiný způsob dopravy než námi nabízený nejlevnější), a to do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi Vaše odstoupení od Smlouvy. Pro vrácení platby použijeme stejný způsob, jakým jste původní transakci uhradili, s výjimkou případu, kdy s Vámi bylo výslovně dohodnuto něco jiného; při vrácení platby Vám nevzniknou žádné další náklady;
 • můžeme pozdržet vrácení platby do doby, než nám bude zboží vráceno nebo než obdržíme doklad, že jste nám zboží zaslali zpět, podle toho, která z uvedených událostí nastala dříve. Pokud je se zbožím poskytován zákazníkovi jakýkoliv dárek, je zákazník v případě odstoupení od Smlouvy dle těchto VOP povinen tento dárek vrátit.

Obchodní podmínky

Nákup na e-shopu www.wowdog.cz, který je provozován společností byNET group one, s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha (dále jen „prodávající“), se řídí následujícími obchodními podmínkami.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“ nebo jen „Smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní obchodu www.wowdog.cz.
1.2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.wowdog.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti, resp. v rámci svého samostatného výkonu povolání. Takové právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí speciálními podmínkami, které si prodávající a podnikatel domluví.
1.5. Odchylky od obchodních podmínek je možné sjednat jenom písemnou dohodou stran prostřednictvím emailu [email protected]. V takovém případě mají tato odchylná ujednání přednost před těmito obchodními podmínkami.
1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.7. Znění obchodních podmínek se může měnit bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti, které stranám vznikly v době účinnosti předchozích obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Umožňuje-li to webová stránka, na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží, kromě objednávek zakázkové výroby (dále jen „uživatelský účet“).
2.2. Při registraci na webové stránce nebo objednávání zboží bez předchozí registrace je kupující povinen uvádět úplně, správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu nebo při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen chránit přístupové informace nezbytné k přístupu do jeho uživatelského účtu před třetími osobami.
2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to v případě, kdy se kupující do svého uživatelského účtu déle než dva (2) roky nepřihlásil, nebo v případě, že kupující dva a vícekrát porušil své povinnosti ze Smlouvy, součástí které jsou obchodní podmínky.
2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a jeho dostupnosti, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na dopravu. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží za navrácení zboží. Provozovatel je plátcem DPH, ceny zboží jsou uváděny s i bez DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Jestliže došlo v době od zaslání objednávky kupujícím a jejím potvrzením ze strany prodávajícího ke změně ceny ve webovém rozhraní, platí ceny uvedené v objednávce kupujícího.
3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, Slovenské republiky a Maďarska. Pro případ doručování do států EU se uplatní individuálně sjednaná cena.
3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
3.5.3. informace o nákladech spojených s úhradou kupní ceny zboží a
3.5.4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Do kolonky "POZNÁMKA" lze zadat doplňující informace k objednávce. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ZÁVAZNĚ OBJEDNAT A ZAPLATIT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
3.7. Prodávající neprodleně, nejpozději ovšem do dvou (2) pracovních dnů po obdržení objednávky kupujícímu objednávku buď potvrdí (dále jen „akceptace“) nebo objednávku s odůvodněním odmítne (dále jen „odmítnutí“). Akceptaci i odmítnutí zašle prodávající na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Pokud byla objednávka akceptována a zákazník zvolil platbu předem, pak je povinen provést úhradu kupní ceny do 5 pracovních dnů od obdržení akceptace.
3.8. V případě, že má kupující povinnost uhradit prodávajícímu zálohu dle bodu 4.4. níže a prodávajíc zároveň akceptoval objednávku, prodávající současně s akceptací vyzve kupujícího k úhradě zálohy jedním ze způsobů stanovených pod body 4.1.1. nebo 4.1.3., přičemž mu k úhradě stanoví přiměřenou lhůtu, ne kratší než pět (5) pracovních dní.
3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením akceptace prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. V případě, že je dle bodu 3.7 v spojení s 4.7. vyžadována úhrada kupní ceny předem, nebo dle bodu 3.8. výše vyžadována záloha, smluvní vztah vzniká až uhrazením kupní ceny, resp. zálohy. Jestliže kupující neuhradí kupní cenu, resp. zálohu ve stanovené lhůtě, na takovou objednávku se hledí, jako by nebyla učiněna.
3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž se tyto náklady neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním a balením zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby, jestliže to webové rozhraní obchodu dovoluje:
4.1.1. platba QR,
4.1.2. platební bránou GoPay,
4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“).
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou a náklady spojené s dodáním zboží náklady spojené s úhradou kupní ceny.
4.3. Prodávající může stanovit minimální hodnotu jednoho nákupu v Kč (bez započtení poštovného a balného), po jejíž dosažení není při doručování na území ČR nebo SR kupujícímu účtováno poštovné ani balné. O této hodnotě bude prodávající informovat na webové stránce.
4.4. Prodávající je oprávněn od kupujícího požadovat uhrazení zálohy, pokud má být kupujícímu dodáno zboží vyrobené podle požadavků zákazníka nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, (dále jen „záloha“), a to ve výši poloviny celkové částky, která bude odsouhlasena po specifikaci zadání ze strany kupujícího.
4.5.Záloha je splatná do pěti (5) pracovních dní od zaslání potvrzení objednávky kupujícímu. Pokud nebude záloha v této lhůtě uhrazena, cenová nabídka zaniká. O zániku objednávky informuje prodávající kupujícího.
4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen identifikovat platbu variabilním symbolem uvedeným na objednávce nebo na zálohové faktuře. Za den úhrady se považuje den, kdy byla hrazená částka připsána na účet prodávajícího.
4.7. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.
4.10. Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od smlouvy:
5.1.1. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
5.1.2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
5.1.3. kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
5.1.4. od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a
5.1.5. od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
5.2. Pro vyloučení pochybností se kupující a prodávající dohodli, že se zbožím upraveným podle přání kupujícího dle 5.1.3. výše myslí jakékoliv zboží, které obsahuje v rámci objednávky personifikované popisy, design dle vlastní předlohy, V případě splnění jedné z těchto podmínek nemá zákazník právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží – o tomto musí být zákazník s předstihem informován. Jestliže o tom nebude informován, vyloučení se neuplatní.
5.3. Nejedná-li se o případ uvedený v bodu 5.1 výše nebo o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit dle §1837 OZ, má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 OZ právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
Formulář o odstoupení od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být prodávajícímu doručeno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od Smlouvy může kupující zasílat na emailovou adresu [email protected] , případně se zbožím zaslat na doručovací adresu byNET group one, s.r.o., Wagnerovo nám.1541, 266 01 Beroun.
5.4. V případě odstoupení od Smlouvy dle bodu 5.3. se Smlouva od počátku ruší. Zboží je kupující povinen vrátit prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li kupující od Smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující nese nebezpečí ztráty či zničení zboží až do jeho vrácení prodávajícímu.
5.5. V případě odstoupení od Smlouvy dle bodu 5.3., vrátí prodávající do čtrnácti (14) dní od vrácení zboží kupujícímu uhrazenou kupní cenu, a to stejným způsobem, jakým kupující uhradil většinu peněžních prostředků, nebude-li dohodnuto písemně jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
5.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou část kupní ceny.
5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit dodatečné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, a sepsat s ním škodní protokol. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla – li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatňovat postupem dle reklamačního řádu, který tvoří nedílnou součást těchto podmínek a je dostupný na webových stránkách.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od dopravce prodávajícího
8.2. V případě, že dojde mezi kupujícím – spotřebitelem a prodávajícím vzniku spotřebitelský spor z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1
E-mail: [email protected]
Web: adr.coi.cz

Kupující - spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“), a dále zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů. Více se dozvíte v sekci "Ochrana osobních údajů" na této webové stránce.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních a zásilkových služeb došla do pěti pracovních dní po odeslání, byla-li však odeslána na adresu na Slovensku nebo v Maďarsku, může dojít k dodání až patnáctý pracovní den po odeslání.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (tzv. zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: byNET group one, s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, e-mail [email protected], tel: +420 608 578 518.

Obchodní podmínky jsou účinné od 1.6.2023